Project Description

Srbija stvara prilike

Obrazovanje u domenu kreativnih industrija

Tim Srbija stvara se od svog osnivanja ozbiljno i posvećeno bavi pitanjem unapređenja obrazovanja u kreativnim industrijama.

Opis projekta

Tim Srbija stvara se od svog osnivanja ozbiljno i posvećeno bavi pitanjem unapređenja obrazovanja u kreativnim industrijama. Kinematografija, audio vizuelna i industrija video igara predstavljaju jedan od prioritenih oblasti po Strategiji istraživanja i inovacija za pametne specijalizacije (eng. Research and innovation strategies for smart specialisation) koja podrazumeva strategiju zasnovanu na nacionalnim ili regionalnim prioritetima koja ima za cilj da izgradi komparativne prednosti kroz povezivanje istraživačkih i inovacionih snaga sa potrebama privrede.

Nacionalna platforma Srbija stvara inciriala je kreiranje programa za nova specijalizovana odeljenja za scensku i audio-vizuelnu umetnost u gimnazijama širom Srbije. Ova odeljenja predstavljaju način na koji obrazovni sistem nastoji da odgovori na potrebe razvoja kulture i umetnosti, ali i omogućavaju učenicima da razviju stvaralačko mišljenje uz primenu novih tehnologija i odgovoran odnos prema očuvanju kulturne baštine. U kreiranju kurikuluma Ministarstvu prosvete veliku podršku pružio je Fakultet dramskih umetnosti u Beogradu.

Umetnička odeljenja su uvedena u devet gimnazija:
1. Filološka gimnazija u Beogradu
2. Gimnazija “Laza Kostić” u Novom Sadu
3. Druga kragujevačka gimnazija
4. Gimnazija u Kruševcu
5. Gimnazija u Pirotu
6. Prva niška gimnazija “Stevan Sremac”
7. Gimnazija za talentovane učenike „Deže Kostolanji“ u Subotici – nastava na mađarskom jeziku
8. Gimnazija u Požarevcu
9. Gimnazija u Šapcu

Kvota za upis na ovaj program je 20 učenika po gimnaziji i svake godine je ispunjena, a interesovanje sve veće. Svake godine, povećava se i broj gimnazija sa ovim specijalizovanim odeljenjima i broj prijavljenih učenika.
Ovaj program osposobljava učenike da odmah nakon mature odgovore na izuzetnu potražnju ovakvih kadrova na tržištu rada i zaposle se u oblasti za koju su se kolovali ili da ukoliko imaju tu želju i mogućnost nastave školovanje na nekom fakultetu.

Srbija stvara prepoznala je kvalitet i razvojni potencijal inicijative Fakulteta dramskih umetnosti za osnivanje novog studijskog programa: Vizuelni efekti, animacija i gejm art i podržala njegovu brzu akreditaciju. Novi studijski program je osmišljen kao program četvorogodišnjih studija sa obimom od 240 ESPB u okviru kojeg će se studenti osposobljavati za stvaranje u oblasti animacije, vizuelnih efekata, video igara i interaktivnih medija. Na prvoj godini svi studenti zajedno pohađaju nastavu upoznajući se sa razvojem sve tri oblasti ka kojima je program usmeren (animacija, vizuelni efekti i gejm art), stvaranjem u programima za dvodimenzionalno i trodimenzionalno generisanje kompjuterske slike, kao i osnovama dramskih i likovnih umetnosti. U drugoj godini, studenti se usmeravaju i na osnovu svojih afiniteta opredeljuju za modul Vizuelni efekti, modul Animacija ili modul Gejm art. U okviru studija na modulima, studenti imaju predavanja usko vezana za svaku od tih specijalizovanih oblasti, ali imaju i zajednička obavezna predavanja iz oblasti dramskih i primenjenih umetnosti. Treća godina predstavlja nastavak studija po modulima, uče se napredne tehnike i najsavremenije metode stvaranja u odabranoj oblasti. U četvrtoj godini studenti realizuju složen zajednički rad pod mentorstvom profesora, tako što u timu preuzimaju uloge karakteristične za oblast svog modula. U toku poslednje godine studenti se uče timskom radu, organizaciji posla, plasmanu proizvoda kao i etičkim principima ponašanja u struci. U stvaranju kurikiluma su direktno učestvovale kompanije 3Lateral i Mad head games, ali i veliki broj profesionalaca iz različitih kompanija iz Srbije ali i sveta. Kompanija EPIC Games, koja je vodeća svetska kompanija u oblasti interktivnih umetnosti i 3d tehnologija (Unreal Engine), je prepoznala kvalitet i razvojni potencijal Fakulteta dramskih umetnosti i odlučila da Fakultetu dodeli prestižni EPIC MegaGrants za razvoj ovog programa.

O kvalitetu programa svedoči i činjenica da su krajem 2022. godine 7 kompanija, ali i pojednici (Playrix RS, Two Desperados, Mad Head Games, Bunker VFX, Playstudios Europe, Digital Asset Tailors, Superklaster Creative Tech Serbia, Aleksandra Gegović i Nikola Šobajić) donirali novčana i materijalna sredstva kako bi obezbedili studentima još kvalitetnije uslove za rad.

Kabinet predsednice Vlade Republike Srbije, nacionalna platforma Srbija stvara, Ministarstvo prosvete i Inicijativa Digitalna Srbija inicirali su pokretanje Master 4.0 programa za kreativne industije koji povezuje svet tehnologije i svet umetnosti.

Ovaj program nastao je kroz blisku saradnju Univerziteta umetnosti i Matematičkog fakulteta u Beogradu i Univerziteta u Kragujevcu s jedne, i više od deset kompanija s druge strane i ima za cilj da obrazuje kadar neophodan za dalji razvoj domaće industrije video-igara. Upravo je ova grana kreativnih industrija prepoznata kao industrija sa najvećim potencijalom po Strategiji istraživanja i inovacija za pametne specijalizacije. Među 45 predmeta je onih iz oblasti digitalne umetnosti, narativnih tehnika, razvoja igara, interaktivnog računarstva i poslovnih veština.

Takođe, cilj ovog programa jeste stvaranje dodatne vrednosti kroz povezivanje visokoškolskih ustanova sa privredom, predavačima iz inostranstva i međunarodnim fakultetima koji su vodeći u ovoj oblasti.

Ovi programi okupili su 13 visokoškolskih ustanova sa tri državna univerziteta i više od deset uspešnih softverskih kompanija među kojima su 3Lateral, Mad Head Games, Two Desperados, Nordeus, Ubisoft i druge. Pored profesora sa domaćih fakulteta, na master programu predviđeno je angažovanje predavača kako sa stranih univerziteta (SAD, Španija, Australija, Hrvatska), tako i iz pomenutih kompanija koje će, pored toga, obezbediti i obavezne prakse za sve studente u trajanju od najmanje dva meseca, te su očekivanja da će se studenti nakon završenog Mastera ubrzo pronaći i zaposlenje.

Kabinet predsednice Vlade Republike Srbije i Ministarstvo prosvete inicirali su obnovu zgrada umetničkih fakulteta u Beogradu, konkretno Fakulteta muzičke umetnosti, Fakulteta primenjenih umetnosti i Fakulteta likovnih umetnosti.

Ovi fakulteti decenijama su se suočavali sa izazovima kako bi organizovali nastavu, s obzirom na to da su prostorije bile u veoma lošem stanju. Rekonstrukcija i dogradnja ova tri umetnička fakulteta deo je većih ulaganja u izgradnju i obnovu zgrada naših fakulteta širom Srbije, što predstavlja i najveći poduhvat u pogledu ulaganja u infrastrukturu fakulteta poslednjih godina i odnosiće se na ukupno 16 fakulteta, u koje će se uložiti ukupno 135 miliona evra.

Fakultet muzičke umetnosti
Nova zgrada Fakulteta muzičke umetnosti nalaziće se na Dorćolu, između Marine Dorćol i Luke Beograd, u okviru projekta „Linijski park“, u Dunavskoj ulici u Beogradu, u objektu površine 24.500 m2. Pored toga što će studenti moći da provode vreme u parku i u blizini reke, imaće i priliku da na otvorenom izvode deo repertoara, kao i da pohađaju smer na novoj Katedri za igru.

Idejno rešenje za ovaj objekat je usvojeno i može se pogledati ovde.

Fakultet primenjenih umetnosti
U Karađorđevoj ulici, gde se nalazi deo Fakulteta primenjenih umetnosti rezervisana je lokacija za njegovo proširenje u blizini budućeg zdanja, na mestu nekadašnje Đumrukane. Ukupna površina objekta iznosiće 10.000m2. Ovim projektom znatno će se povećati broj studenata koji žele da pohađaju neki od smerova na FPU, kao broj radnih mesta. Ceo koncept zasniva se na maksimalnom uklapanju objekta u istorijsko jezgro grada, ali i na tome da on, s obzirom na svoju namenu i broj korisnika, na postojeće vrednosti doda nove i učini taj prostor dodatno prepoznatljivim.

Idejno rešenje za ovaj objekat je usvojeno i može se pogledati ovde.

Fakultet likovnih umetnosti – Vajarski, grafički i slikarski odsek
Ovaj projekat podrazumeva novi objekat, rekonstrukciju i dogradnju tri postojeća manja objekta u ulici Mile Milunović u Beogradu (oko 5000 m2), kao i rekonstrukciju i dogradnju postojećih objekata u ulici Vojvode Putnika (oko 4200m2).

Programi za talente

Republika Srbija ima izuzetan izvozni potencijal i priliku za promociju naše zemlje kao regionalnog lidera u ovim oblastima. Kako tržište zahteva sve veći broj stučnjaka u ovim oblastima u saradnji sa partnerima i Ministarstvom prosvete ojačali smo naše srednjoškolsko obrazovanje osnivajući specijalizovana odeljenja za učenike sa posebnim sklonostima za scensku i audiovizuelnu umenost. Do sada su ovakva odeljenja osnovana u gimnazijama u devet gradova: Beogradu, Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Pirotu, Nišu, Subotici, Poarevcu i Šapcu a svake godine se njihov broj povećava. Takođe osnovan je i poseban studijski program vizuelni efekti, animacija i gejm art na Fakultetu dramskih umetnosti koji će obrazovati studente za stvaranje u oblasti animacije, vizuelnih efekata, video igara i interaktivnih medija. Dodatno, Master 4.0 – program koji će povezati svet tehnologije i svet umetnosti nastao je kroz blisku saradnju državnih univerziteta u Beogradu i Kragujevcu s jedne, i više od deset kompanija s druge strane i ima za cilj da obrazuje kadar neophodan za dalji razvoj domaće industrije video-igara.

Master 4.0

Studenti posle završenog Mastera za kreativne industrije ubrzo pronalaze zaposlenje u struci.

Gejming na FDU

Trenutno je na katedri Vizuelni efekti, animacija i gejm art upisano 13 studenata, od 75 prijavljenih.

Devet gimnazija

Program upisuje 20 učenika po gimnaziji, a svake godine se povećava i broj gimnazija sa ovim specijalizovanim odeljenjima, i broj učenika.

Tri lokacije

Obnova zgrada umetničkih fakulteta u Beogradu obuhvata Fakultet muzičke umetnosti, Fakultet primenjenih umetnosti i Fakultet likovnih umetnosti.

Fakulteti koji oblikuju budućnost

Važnost unapređenja i jačanje kapaciteta univerzitetskog obrazovanja pospešićemo i kroz projekat obnove zgrada umetničkih fakulteta u Beogradu i to konkretno Fakulteta muzičke umetnosti, Fakulteta primenjenih umetnosti i Fakulteta likovnih umetnosti.